Ochrona danych osobowych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW MARKETINGOWYCH

sklepu internetowego www.nabytek-aldo.cz i www.nabytok-aldo.sk

                 

 

Operator sklepu internetowego:

Nábytek ALDO, s.r.o.

z siedzibą Strojnická 398, 735 62 Czeski Cieszyn, Czechy

REGON: 28572599

NIP: CZ28572599

Spółka jest wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Wojewódzki w Ostrawie, dział C, pozycja 32583.

 

 1.     Zaznaczając swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych przed wysłaniem zamówienia kupujący poświadcza, że jest świadom warunków przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym dokumencie, że zgadza się z ich treścią, oraz że w pełni je akceptuje. Kupujący poświadcza, że jego zgoda jest dobrowolna.

 2.     Sprzedawca jest administratorem danych osobowych kupującego zgodnie z art. 4 punkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, uchylającego dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych) (zwanego dalej „RODO”). Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z przepisami prawnymi, w szczególności z RODO.

 3.     Danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; zidentyfikowaną osobą fizyczną jest taka osoba fizyczna, którą można bezpośrednio albo pośrednio zidentyfikować, zwłaszcza przez powołanie się na określony identyfikator, na przykład imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy albo jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
 4.     Danymi osobowymi przetwarzanymi dla celów marketingowych według niniejszego dokumentu są dane kontaktowe kupującego (adres, e-mail i numer telefonu) i jego preferencje dotyczące zakupów. Przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych polega na wysyłaniu wiadomości o charakterze handlowym i wykonywaniu innych czynności marketingowych, które umożliwiają operatorowi podniesienie efektywności działalności sklepu internetowego i mogą dodatnio wpływać na jakość usług świadczonych klientom, oddziałując przy tym pozytywnie na wyniki gospodarcze sklepu internetowego. Ustawowym warunkiem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest akceptacja kupującego wyrażona przez zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO.

 5.     Dane osobowe klientów przetwarzane według niniejszego dokumentu w celu działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych będą podlegać procesowi przetwarzania przez okres 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym na podstawie Ogólnych Warunków Handlowych, jeżeli przed upływem tego czasu zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie będzie cofnięta przez kupującego.

 6.     Kupujący ma obowiązek przekazać sprzedawcy tylko prawdziwe i dokładne dane osobowe.

 7.     Kupujący ma prawo wymagać od sprzedawcy dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, ma prawo do skorygowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO oraz ewentualnie do ograniczenia zakresu ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO. W myśl art. 17 RODO kupujący ma prawo wymagać skasowania jego danych osobowych. Kupujący ma też prawo wnieść zastrzeżenie przeciwko przetwarzaniu według art. 21 RODO a również prawo do przenoszenia swoich danych zgodnie z art. 20 RODO.

 8.     Kupujący może złożyć skargę w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy podejrzewa, że zostało naruszone jego prawo do ochrony danych osobowych.

 9.     Kupujący bez uszczerbku dla skutku złożenia zamówienia i realizacji umowy nie ma obowiązku wyrażania zgody na warunki przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

 10. Sprzedawca nie podejmuje automatycznie indywidualnych decyzji w sensie art. 22 RODO.

 11. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej i papierowej.

 12. Kupujący poprzez zaznaczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych:
  a) zgadza się na wykorzystywanie swoich danych osobowych do elektronicznego wysyłania informacji handlowych, materiałów reklamowych, do prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, badania rynku oraz w celu bezpośredniego oferowania produktów przez sprzedawcę i osoby trzecie, ale nie częściej niż raz w tygodniu, a jednocześnie

  b) oświadcza, że przesyłania informacji, które odbywa się zgodnie z ust. 11 litera a niniejszego artykułu, nie uważa za reklamę niezamawianą w sensie ustawy nr 40/1995 Sb. w sprawie regulacji reklamy w brzmieniu późniejszych przepisów, bowiem kupujący jednoznacznie zgadza się na przesyłanie mu informacji zgodnie z ust. 11 litera a niniejszego artykułu w związku z postanowieniem § 7 ustawy nr 480/2004 Sb. w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego, w brzmieniu późniejszych przepisów.

 13. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych według niniejszego dokumentu kupujący może w dowolnej chwili odwołać na piśmie, kierując je na adres e-mail: info@nabytek-aldo.cz.

 14. Sprzedawca dołoży maksymalnych starań i podejmie odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby zapobiec nieuprawnionemu przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności aby nie została naruszona ich poufność, integralność, dostępność lub nie nastąpiła ich utrata.
 15. Wszelkie stosunki prawne odnoszące się do kupującego i sprzedawcy i powstałe w związku z przetwarzaniem danych osobowych regulują przepisy prawa Republiki Czeskiej. Wzajemne spory między sprzedawcą a kupującym wynikłe w związku z przetwarzaniem danych osobowych, są rozstrzygane przez sądy powszechne.

 16. Niniejsze zasady wchodzą w życie od 17.05.2018 r.

 

W Czeskim Cieszynie, dnia 17.05.2018 r.

 

 

Spółka Nábytek ALDO, s.r.o.

reprezentowana przez Alexandrę Bartecką,

zarządzającą spółką


Trwające konkursy:
Uczestnicy konkursów i klienci udzielając zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych na
www.nabytek-aldo.cz (dalej zwanych „danymi“) potwierdzają swoją akceptację włączenia ich do bazy danych spółki Nábytek Aldo, s. r. o., z siedzibą Strojnická 398, Czeski Cieszyn, kod pocztowy 735 62, Czechy, REGON: 28572599, jako administratora danych (dalej zwanej „Spółką“), oraz w następstwie na ich przetwarzanie przez procesora w celach marketingowych Spółki, tzn. oferowanie drogą elektroniczną produktów i usług, w tym przesyłanie informacji o zorganizowanych promocjach, produktach i innych działaniach, jak również na przesyłanie im zawiadomień w sprawach handlowych zgodnie z ustawą nr 480/2004 Sb. do czasu odwołania zgody (maksymalnie przez okres 10 lat), przy czym do tych danych można przypisywać również inne dane. Przyjmują oni także do wiadomości, że mają prawa wynikające z § 11, 21 ustawy nr 101/2000 Sb., oznacza to w szczególności, że podanie danych jest dobrowolne, że swoją zgodę mogą odwołać bezpłatnie pod adresem Spółki w dowolnym momencie, że mają prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do skorygowania danych osobowych, zablokowania niepoprawnych danych osobowych, ich likwidacji, itp. W przypadku wątpliwości w sprawie respektowania tych praw przez administratora można się zwrócić do Spółki i ewentualnie złożyć skargę bezpośrednio w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. 
W przypadku konkursu z udziału w nim są wyłączeni wszyscy pracownicy organizatora, instytucji zamawiającej i wszystkich współpracujących agencji i spółek oraz bliskie im osoby. W razie gdyby zwycięzcą okazała się osoba, która jest pracownikiem wyżej wymienionych firm albo osoba z nimi związana, nagroda nie będzie przekazana.