ceneo
0
Infolinia: +48 796 693 889 (po-nie 8:00 - 18:00)
Darmowy transport


REGULAMIN

 

Regulamin sklepu internetowego www.meble-aldo.pl obowiązujący od dnia 1.1.2015 roku zwany dalej Regulaminem.

§1 DEFINICJE

 1. Sklep internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.meble-aldo.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może m. in. składać Zamówienia.
 2. Sprzedający – Nábytek ALDO s.r.o., ul. Strojnická 398, 735 62 Český Těšín -Mosty, DIČ (NIP) : CZ28572599, IČO (REGON) : 285 72 599; klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym pod adresem mailowym info@meble-aldo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 796 693 889
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie w Sklepie internetowym.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Towar – produkt prezentowany w Sklepie internetowym bez dodatków ekspozycyjnych.
 6. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2 ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe:

        a. po dokonaniu przez Kupującego rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie internetowym;

        b. po wypełnieniu formularza zamówienia, bez rejestracji Kupującego w Sklepie internetowym;

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący powinien posiadać:

        a. przeglądarkę internetową:

             I. Internet Explorer 9  lub nowszy

        II. Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej

        III. Chrome od wersji 30 lub nowszej

        b. włączoną obsługę Java Script

        c. system operacyjny Windows XP/Vista/WIN7/WIN8/WIN10

 1. Zamówienie składane jest poprzez dodanie Towarów do koszyka, a następnie wybranie opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na podany przez niego adres e-mail, zostanie przesłana wiadomość zwrotna potwierdzająca złożenie Zamówienia. W celu przyspieszenia realizacji Zamówienia Kupujący powinien potwierdzić Zamówienie poprzez link umieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail.
 3. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w pkt 11 Regulaminu, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, która ma charakter umowy terminowej na czas realizacji zamówienia.
 4. W przypadku Towarów objętych promocją lub wyprzedażą, zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Informacje o Towarach podane w Sklepie internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedający kontaktował się będzie z Kupującym za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

§3 CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Kupujący ma możliwość wyboru następujących metod płatności:
  1. za pobraniem kurierowi przy odbiorze (płatność gotówkowa)
  2. przelew na rachunek bankowy – w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy
 3. W przypadku wyboru przez Kupującego formy przelewu na rachunek bankowy, cena za zamówiony Towar winna zostać uiszczona na rachunek bankowy Sprzedającego. Dane do przelewu:
Nábytek ALDO s.r.o., ul. Strojnická 398, 735 62 Český Těšín -Mosty
Bank Milenium S.A. , ul Stanislawa Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

87 1160 2202 0000 0002 7606 4148

Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian, a także do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

§4 DOSTAWA

 1. Kupujący nie ponosi kosztów wysyłki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Darmowy transport nie obejmuje usługi wniesienia towaru).
 2. Koszty wysyłki Towaru za granicę ponosi Kupujący – są one ustalane indywidualnie.
 3. Dostawa Towarów odbywa się pod wskazany przez Kupującego adres w trakcie składania Zamówienia.
 4. Wysyłka Zamówień odbywa się w dni robocze.
 5. Towary objęte Zamówieniem dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 6. Sprzedający zaleca sprawdzenie w obecności kuriera dostarczonego towaru, pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych w wyniku transportu oraz sporządzenia protokołu szkody. Brak sporządzonego protokołu szkody nie stanowi jednakże podstawy do nie rozpatrzenia reklamacji Kupującego przez Sprzedającego.

§5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz, 827), Konsumentowi, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1. Sprzedający ma prawo na odstąpienie od umowy zawartej na odległość w myśl art. 492 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres Sprzedającego lub drogą mailową na adres info@meble-aldo.pl.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. A w przypadku gdy umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 27 powyżej, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem:
  1. dodatkowych kosztów dostawy, jeżeli dokonano wyboru innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego;
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (w szczególności opakowania i odesłania);

To, co strony wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 1. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
 2. Zwrot świadczenia Konsumentowi następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. Koszty manipulacyjne ponosi Sprzedawca. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania (w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 3. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zabezpieczający przed jego uszkodzeniem w trakcie transportu. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami.
 4. Koszty opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentom w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.0.827:
  1. świadczenia usług, jeżeli zostały one w pełni wykonane za wyraźną zgodą Konsumenta;
  2. umów, w których cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. umów, w których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu (folia zabezpieczająca zgrzana termicznie lub z nadrukiem logo firmy), której po otwarciu  opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. umów, w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
  8. umów, w których Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
  9. umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§6 REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi Towaru bez wad.
 2. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego, będącego Konsumentem, za wady Towaru zakupionego przez tego Kupującego, w zakresie i na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 3. W przypadku gdy Kupujący nie jest Konsumentem, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.
 4. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres info@meble-aldo.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 6. Sprzedający nie jest producentem Towarów.
 7. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub importera. Warunki realizacji uprawnień z gwarancji są każdorazowo określone na stronie www.meble-aldo.pl w karcie produktu.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie na podstawie zgody Uczestnika na ich przetwarzanie oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówienia. Zgoda Uczestnika wyrażana jest poprzez zaakceptowanie niniejszego regulaminu w trakcie rejestracji.
 3. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji dane osobowe Kupującego będą przetwarzane również w celach marketingowych. Powyższa zgoda udzielana jest poprzez zaznaczenie przez Kupującego odpowiedniej opcji w trakcie rejestracji lub wypełniania formularza zamówienia.
 4. Kupujący ma prawo do wglądu do podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także ich usunięcia.
 5. Dane osobowe podane przez Kupującego przy składaniu Zamówienia są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu realizacji Zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Kupującego zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U 1964.43.296 z późn. zm.). Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej (dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”).
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy Sprzedającym a Kupującym nie będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
 4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie 14 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie www.meble-aldo.pl Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. O zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi Kupujących zarejestrowanych w Sklepie internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie www.meble-aldo.pl.
 6. Kupujący zarejestrowany w Sklepie internetowym, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedającego przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Przesłanie takiego zawiadomienia skutkuje usunięciem konta Kupującego ze Sklepu internetowego oraz usunięciem jego danych osobowych.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 121 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002.101.926 z późn. zm.) , a w odniesieniu do Konsumentów także Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 8. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 9. Wyłączenie odpowiedzialności.
  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie towaru, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Użytkownika sprzeczne z przeznaczeniem Towaru, z dostarczonymi razem z Towarem instrukcją obsługi lub wyjaśnieniami udzielonymi przez Sprzedawcę.

 

 

Zapisz się do newslettera
Oferty maksymalnie 2x w miesiącu, możesz zrezygnować w każdym momencie