90 % skladem
93 % doručeno do 6 dnů
Exkluzivita
Obsługa klienta: +420 774 245 857 (Po-Pia 8:00 - 17:00)
Koszyk
0
0 zł
Koszyk jest pusty


Informacja dla partnerów biznesowych

INFORMACJA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) ( dalej również jako"rozporządzenie")

 

Nazwa: Nábytek ALDO, s.r.o.
REGON(IČ): 28572599
Siedziba: Strojnická 398, 735 62 Český Těšín – Mosty
Zarejestrowana: W sądzie wojewódzkim w Ostrawie pod nr C 32583
Zast.: Alexandra Bartecká, wykonawca
Telefon: 724 777 014
E-mail: info@nabytek-aldo.cz
(dalej jako „administrator danych osobowych“ nebo „administrator“)

I. Administrator danych osobowych
Administratorem jest firma prowadząca internetowy sklep meblowy (www.nabytek-aldo.cz, www.nabytok-aldo.sk, www.meble-aldo.pl).

II. Kategoria przetworzonych danych osobowych
W związku z prowadzoną działalnością administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych swoich partnerów biznesowych i usługodawców (również osób trzecich, na przykład pracowników partnerów biznesowych):

dane osobowe umożliwiające identyfikację (takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, REGON, NIP itp.);

dane kontaktowe (np. adres, e-mail, nr telefonu);

III. Cele przetwarzania danych osobowych
Celem, tj. powodem, dla którego administrator przetwarza dane osobowe partnerów biznesowych, jest:

złożenie wniosku o zawarcie umowy;

dotrzymanie zobowiązań zawartych w umowie;

poprawa jakości usług;

realizacja wniosków partnerów biznesowych przekazanych pocztą elektroniczną lub telefonicznie;

egzekwowanie zobowiązań;

prowadzenie ewidencji rachunkowej i spełnianie innych obowiązków ustawowych;

ochrona praw administratora (np. w przypadku sporów sądowych).

IV. Podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe partnerów handlowych i dostawców usług, ponieważ jest to konieczne ze względów związanych z wypełnieniem postanowień umowy (np. umowy zakupu, o dzieło lub o mediację) i zobowiązań prawnych, w szczególności  rachunkych i opodatkowych . Administrator nie przetwarza danych osobowych partnerów biznesowych na podstawie zgody.

V. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych partnera biznesowego mogą być:

admnistrator danych osobowych jako dostawca usług;

organy władzy publicznej;

inny podmiot przetwarzający dane  na podstawie pisemnych umów dotyczących przetwarzania danych osobowych zawartych zgodnie z rozporządzeniem.

Dane osobowe partnerów biznesowych mogą być przekazywane za granicę podmiotom współpracującym w celu realizacji uzgodnionych usług lub zadań

VI. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe partnerów handlowych przetwarzane są przez administratora danych osobowych przez okres sprecyzowany odpowiednimi przepisami lub przez czas trwania umowy między administratorem danych osobowych,  a partnerem handlowym. W uzasadnionych przypadkach administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych nawet po zakończeniu okresu obowiązywania umowy w celu zapewnienia ochrony swoich praw i interesów przez maksymalnie 10 lat od zakończenia współpracy (w odniesieniu do terminu przedawnienia zgodnie z § 629ust. 2 ustawy nr 89/2012 Kodeksu cywilnego, z późniejszymi zmianami).

VII. Prawa partnerów biznesowych
Partnerzy biznesowi mają następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

prawo dostępu do danych osobowych;

prawo do poprawiania niedokładnych danych;

prawo do usuwania danych osobowych, które ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych, którymi administrator zarządza w celu innym niż wykonanie umowy. Dane przetwarzane w celu wykonania umowy nie mogą zostać usunięte;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli partner biznesowy:

zaprzecza prawdziwości danych osobowych, na czas niezbędny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych;

nie zgadza się na usunięcie bezprawnie przetwarzanych danych osobowych, a mimo to wzywa do ograniczenia ich wykorzystania;

żąda danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, a administrator już ich nie potrzebuje;

wniósł sprzeciw wobec przetwarzania wspomnianego niżej, dopóki nie zostanie sprawdzone, czy przetwarzanie jest uzasadnione, czy uzasadnione interesy podmiotu przetwarzającego przeważają nad interesami partnera handlowego;

prawo do zgłaszania korekty, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

prawo do przenoszenia danych, które jednak może być wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do danych, którymi administrator zarządza automatycznie na podstawie zgody lub umowy z partnerem handlowym.

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które partner handlowy może przekazać na danych kontaktowych administratora (patrz wyżej);

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

prawo do złożenia skargi do odpowiedniego urzędu, jeżeli partner biznesowy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Skargę można złożyć w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, www.uoou.cz.

VIII. Pouczenie partnerów biznesowych
Administrator danych osobowych musi znać dane osobowe partnerów biznesowych i przetwarzać je, ponieważ w przeciwnym razie nie byłby w stanie nawiązać stosunków handlowych i / lub kontraktowych z partnerami biznesowymi. Z tego powodu partnerzy handlowi są zobowiązani do dostarczania danych osobowych na żądanie lub wniosek administratora danych osobowych. Niedostarczenie danych osobowych oznacza, że administrator danych osobowych nie będzie mógł zawrzeć umowy z partnerem handlowym, odpowiednio, nie będzie mógł wypełnić zobowiązań.

Brno, dnia 25. 5. 2018


Nábytek ALDO, s.r.o.