90 % skladem
93 % doručeno do 6 dnů
Exkluzivita
Obsługa klienta: +420 774 245 857 (Po-Pia 8:00 - 17:00)
Koszyk
0
0,00 zł
Koszyk jest pusty


Regulamin

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

sklepu internetowego www.nabytek-aldo.cz i www.nabytok-aldo.sk

 

 

Administrator sklepu internetowego:

Nábytek ALDO, s.r.o.

z siedzibą Strojnická 398, 735 62 Český Těšín, Republika Czeska

IČ(REGON): 28572599

DIČ(NIP): CZ28572599

Spółka jest wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, dział C, numer 32583.

 

 

Treść niniejszych ogólnych warunków handlowych:

1. Postanowienia wstępne

2. Definicje pojęć

3. Proces zawierania umowy

4. Prawo do wypowiedzenia umowy

5. Transport i warunki dostawy

6. Warunki płatności

7. Prawa z tytułu rękojmi za wady

8. Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji

9. Ochrona danych osobowych

10. Ewidencja przychodów

11. Postanowienia końcowe

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

1. Postanowienia wstępne

 

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe spółki Nábytek ALDO, s.r.o. (dalej tylko „OWH“) określają oraz regulują prawa i obowiązki stron (sprzedawcy i kupującego) w ramach stosunków umownych zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego www.nabytek-aldo.czi www.nabytok-aldo.sk. Przed wysłaniem zamówienia kupujący zostaje wcześniej poinformowany o możliwości zapoznania się z niniejszymi warunkami handlowymi. Wysyłając swoje zamówienie kupujący potwierdza, że zapoznał się należycie z niniejszymi warunkami handlowymi i zgadza się z nimi.

1.2. Sprzedawcą i administratorem sklepu internetowego www.nabytek-aldo.czi www.nabytok-aldo.sk jest spółka Nábytek ALDO, s.r.o., IČO(REGON): 28572599, z siedzibą Strojnická 398, Mosty, 735 62 Český Těšín, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie pod sygn. akt C 32583, reprezentowana przez Alexandrę Bartecką, przedstawicielkę spółki.

1.3. Wszelkie stosunki umowne podlegają przepisom prawa Republiki Czeskiej, w szczególności zaś przepisom kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie praw konsumentów.

1.4. Sprzedawca zapewnia kupującym nieprzerwany dostęp do niniejszych OWH (do dyspozycji zawsze na stronie internetowej sprzedawcy).

 


2. Definicje pojęć

 

2.1. Sprzedawca = spółka handlowa Nábytek ALDO, s.r.o., IČO(REGON): 28572599, z siedzibą Strojnická 398, Mosty, 735 62 Český Těšín, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostrawie pod sygn. akt C 32583, reprezentowana przez Alexandrę Bartecką, przedstawicielkę spółki.

2.2. Kupujący = osoba fizyczna lub prawna wstępująca w stosunek umowny ze sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego www.nabytek-aldo.czi www.nabytok-aldo.sk.

2.3. Konsument = każda osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem wykonywania swojego zawodu zawiera umowę z przedsiębiorcą lub w inny sposób z nim współpracuje. Dla potrzeb niniejszych OWH konsumentem jest każda konkretna osoba, która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem wykonywania swojego zawodu zawiera umowę ze sprzedawcą.

2.4. Kupujący, który nie jest konsumentem = osoba, która współpracuje, zawiera lub realizuje umowę ze sprzedawcą w zakresie swojej działalności gospodarczej lub w zakresie wykonywania swojego zawodu.

2.5. Kodeks cywilny = ustawa nr 89/2012 Dz. U., kodeks cywilny Republiki Czeskiej, w brzmieniu późniejszych przepisów.

2.6. Ustawa o ochronie praw konsumentów = ustawa nr 634/1992 Dz. U. Republiki Czeskiej, o ochronie praw konsumentów, w brzmieniu późniejszych przepisów.

2.7. Sklep internetowy = interfejs internetowy pod adresem www.nabytek-aldo.czi www.nabytok-aldo.sk.

2.8. Odpowiedzialność za szkodę w towarze = odpowiedzialność za szkodę przechodzi ze sprzedawcy na kupującego z chwilą wydania mu towaru.

 

 
3. Proces zawierania umowy kupna

3.1. Sklep internetowy zawiera pozycje towaru (mebli) oferowanego przez sprzedawcę. Każda pozycja zawiera szczegółowe oznaczenie towaru, opis jego właściwości, informacje dotyczące ceny i dostępności towaru. Cena towaru podawana jest razem z VAT i obejmuje również koszty związane z dostawą towaru; to znaczy dostawę darmową, o ile w niniejszych OWH nie określono inaczej.

3.2. Umieszczenie towaru na stronie internetowej sprzedawcy uznawane jest za propozycję zawarcia umowy kupna sprzedawcy z kupującym. Kupujący wypełnia należycie zamówienie i przesyła je za pośrednictwem sklepu internetowego (dalej tylko „zamówienie“).

3.3. Zamówienie zawiera w szczególności następujące informacje:

-        wybrana pozycja towaru (mebli); kupujący dokonuje wyboru przez dodanie towaru do Koszyka zakupów,

-        cena towaru,

-        sposób transportu towaru i sposób zapłaty za towar,

-        dane kontaktowe kupującego i adres do faktury,

-        oświadczenie kupującego, że zapoznał się z niniejszymi OWH i wyraża na nie zgodę.

3.4. Umowa kupna zostaje zawarta między sprzedawcą i kupującym już w chwili wysłania zamówienia przez kupującego. Zawartą umowę kupna (wraz z określoną ceną zakupu) można anulować lub zmienić wyłącznie na podstawie porozumienia sprzedawcy z kupującym, o ile w niniejszych OWH lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa nie określono inaczej.

3.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy kupna (tj. anulowania zamówienia), jeśli po wysłaniu zamówienia przez kupującego okaże się, że realizacja umowy przez sprzedawcę jest niemożliwa do wykonania, możliwa wyłącznie pod warunkiem poniesienia niewspółmiernych nakładów, lub gdy sprzedawca dowie się, że kupujący nie wywiązał się z któregoś zobowiązania. Kupujący przyjmuje niniejszy fakt do wiadomości i wyraża na to zgodę.

3.6. Umowa kupna zostaje zawarta w języku czeskim.

3.7. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie otrzymanie zamówienia od kupującego zgodnie z § 1827 ust. 1 kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez kupującego w zamówieniu.

3.8. Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania wymagań dotyczących towaru, które zostały wpisane przez kupującego w uwagach „Informacje dodatkowe dotyczące zamówienia“ do zamówienia, jeśli takie wymagania mogą w istotny sposób zmienić zamówienie lub ich spełnienie przez sprzedawcę nie jest możliwe. Kupujący przyjmuje niniejszy fakt do wiadomości i wyraża na to zgodę.

 


4. Prawo do odstąpienia od umowy

 

4.1. Jeśli umowa kupna jest zawarta za pomocą środków komunikacji na odległość (za pośrednictwem sklepu internetowego), kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie czternastu dni (dalej tylko „termin do odstąpienia“). Termin do odstąpienia zaczyna biec od dnia otrzymania towaru. W przypadku umowy kupna, której przedmiotem jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin do odstąpienia zaczyna biec od dnia otrzymania ostatniej dostawy towarów. W przypadku umowy, której przedmiotem jest regularna i powtarzająca się dostawa towaru, od dnia otrzymania pierwszej dostawy towaru.

4.2. W przypadku, gdy konsument chce skorzystać ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, może zrobić to w jeden z następujących sposobów:

-        przesłać e-mail z oświadczeniem pisemnym o odstąpieniu od umowy na adres: info@nabytek-aldo.cz. lub list za pośrednictwem poczty na adres sprzedawcy;

-        pobrać, wypełnić i wysłać formularz wzorcowy odstąpienia (dalej tylko „formularz“), który jest dostępny na stronie internetowej sprzedawcy (https://www.nabytek-aldo.cz/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-x3230891), ew. który stanowi załącznik do niniejszych OWH. W takim przypadku sprzedawca ma obowiązek potwierdzić bez zbędnej zwłoki jego przyjęcie.

4.3. Termin do odstąpienia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu w jeden ze sposobów określonych w powyższym punkcie niniejszego artykułu OWH.

4.4. W razie odstąpienia od umowy konsument (kupujący) pokrywa koszty związane ze zwrotem towaru sprzedawcy.

4.5. W razie odstąpienia od umowy konsument prześle lub przekaże sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie czternastu dni od daty odstąpienia od umowy, towar otrzymany od kupującego. Sprzedawca ma prawo naliczyć konsumentowi koszty powstałe w związku z takim działaniem konsumenta.

4.6. Towar zwracany sprzedawcy musi być kompletny, wraz ze wszystkimi instrukcjami, częściami dodatkowymi, akcesoriami (np. śruby, nakrętki itd.), nieuszkodzony, niezużyty, pełnowartościowy, niesklejony i jeśli to możliwe, w oryginalnych opakowaniach. Za towar niepełnowartościowy uważa się również także sytuacje, gdy w towarze przeprowadzono trwałe zmiany ograniczające jego zwykłe użytkowanie. Za ograniczenie możliwości dalszego zwykłego użytkowania towaru uznaje się także sytuacje, gdy na skutek działań klienta nie będzie można wprowadzić towaru do ponownej sprzedaży według pierwotnie obowiązujących warunków cenowych i in. Kupujący ponosi również odpowiedzialność za obniżenie wartości towaru na skutek niedozwolonej manipulacji.

4.7. W przypadku, gdy konsument odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci środki pieniężne otrzymane od konsumenta (oprócz kwoty odpowiadającej dodatkowym kosztom dostarczenia towaru wynikające z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy, który jest inny niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy towarów oferowanych przez sprzedawcę).

4.8. Jeżeli konsument odstąpi od umowy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych zanim konsument nie zwróci mu towaru lub nie udowodni, że towar został już wysłany do sprzedawcy.

4.9. Postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy kupna według niniejszego artykułu OWH nie mogą być postrzegane jako możliwość bezpłatnego wypożyczenie towaru. Kupujący w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru powinien wydać sprzedawcy w terminie czternastu dni od odstąpienia od umowy wszystko, co uzyskał na podstawie umowy kupna. Jeśli nie jest to już możliwe (np. towar został w tym czasie zniszczony lub zużyty), kupujący musi zapewnić stosowną rekompensatę pieniężną w zamian za to, co nie może już być zwrócone. Jeśli zwracany towar jest tylko częściowo uszkodzony, sprzedawca może zastosować wobec kupującego prawo do odszkodowania, zaliczyć swoje roszczenia do ceny zakupu i zwrócić konsumentowi obniżoną cenę zakupu.

4.10. Na mocy § 1833 kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej sprzedawca może zaliczyć do ceny zakupu, która ma zostać zwrócona kupującemu, obniżenie wartości zwracanego towaru.

4.11. Konsument nie może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w § 1837 kodeksu cywilnego. W przypadku umowy kupna według niniejszych OWH dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy towar został zmodyfikowany zgodnie ze specyficznymi wymaganiami konsumenta lub wyprodukowany czy przerobiony indywidualnie dla niego, a także w sytuacji naprawy lub konserwacji przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez konsumenta i na prośbę konsumenta.

4.12. Prawo do odstąpienia od umowy według § 1837 kodeksu cywilnego nie przysługuje także w przypadku umów na dostawę treści cyfrowych, jeśli nie zostały dostarczone na nośniku lub umów o świadczenie usług, w obu przypadkach pod warunkiem, że do realizacji doszło na podstawie wcześniejszej zgody kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; następnie w przypadku umów na dostawę usług lub towaru, których cena uzależniona jest od odchyleń rynku finansowego niezależnie od woli sprzedawcy; w przypadku umów na dostawę towaru przerobionego na życzenie konsumenta lub indywidualnie dla niego oraz umów na towar ulegający szybkiemu zepsuciu oraz towar na stałe wymieszany z innym towarem lub wyjęty z zamkniętego opakowania, którego nie można już zwrócić z przyczyn higienicznych; w przypadku dostawy nagrań dźwiękowych lub wizualnych lub programów komputerowych; jeśli kupujący naruszył ich pierwotne opakowanie; w przypadku dostawy gazet, czasopism lub innych magazynów; umów zakwaterowania, transportu lub umów zawieranych na podstawie przetargów publicznych zgodnie z ustawą regulującą przetargi publicznej.

4.13. Kupujący, który nie jest konsumentem, ma prawo odstąpienia od umowy tylko w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym.

4.14. Do formularza odstąpienia od umowy, listu poleconego lub wiadomości e-mail należy załączyć zawsze stosowną fakturę dotyczącą danego zakupu (jako dokument zakupu) według § 1829 i następnych kodeksu cywilnego.

 


5. Transport i wnoszenie mebli na piętro, warunki dostawy

 

5.1. Koszty związane z transportem (razem z opłatą pocztową i opłatą za opakowanie) pokrywa na całym terytorium Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Polskiej sprzedawca, o ile w niniejszych OWH nie określono inaczej.

Niniejszym zwracamy klientom uwagę na art. 5. ust. 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. i 5.6. OWH, w których określone zostały warunki, na podstawie których sprzedawca gwarantuje darmową dostawę.

5.2. Sprzedawca informuje niniejszym, że zapewnia bezpłatną dostawę w przypadku zamówień na terytorium Republiki Czeskiej zrealizowanych w sklepie internetowym www.nabytek-aldo.cz, których wartość dostarczanego towaru przekroczy 8.000,- CZK.

5.3. Sprzedawca informuje niniejszym, że zapewnia bezpłatną dostawę w przypadku zamówień na terytorium Republiki Słowackiej zrealizowanych w sklepie internetowym www.nabytok-aldo.sk, których wartość dostarczanego towaru przekroczy 333,- EUR

5.4. Sprzedawca informuje niniejszym, że zapewnia bezpłatną dostawę w przypadku zamówień na terytorium Republiki Polskiej zrealizowanych w sklepie internetowym www.meble-aldo.pl, których wartość dostarczanego towaru przekroczy 2080,- PLN

5.5. W związku z tym, że bonus w postaci bezpłatnej dostawy stanowi dla kupującego korzyść finansową w wysokości kilkuset lub nawet kilku tysięcy koron (w zależności od wielkości i typu zamówienia), którą sprzedawca oferuje swoim klientom w ramach starań zmierzających do zapewniania najlepszych usług, kupujący przyjmuje niniejszym do wiadomości i wyraża zgodę, że prawo do bezpłatnej dostawy towaru będzie mu przysługiwać na mocy art. 5. ust. 5.1. niniejszych OWH wyłącznie po wywiązaniu się z następujących zobowiązań:

-        Kupujący ma obowiązek zadbać o odpowiednią współpracę ze sprzedawcą, dzięki której sprzedawca będzie mógł należycie dostarczyć kupującemu towar bez ponoszenia żadnych nieuzasadnionych lub zbędnych nakładów. Jak tylko więc sprzedawca poinformuje kupującego o przypuszczalnym terminie dostawy towaru pod adres, który kupujący podał w zamówieniu, kupujący ma obowiązek zadbać, aby w tym właśnie terminie można było dostarczyć i rozładować towar. Kupujący po otrzymaniu informacji o terminie dostawy towaru ma obowiązek poinformować niezwłocznie sprzedawcę, nie później jednak niż przed załadunkiem towaru na pojazd, czy wyraża zgodę na dany termin, ewentualnie czy domaga się zmiany tego terminu. Jeśli kupujący nie skontaktuje się w tej sprawie ze sprzedawcą uważa się, że kupujący wyraża zgodę na zaproponowany termin dostawy. Jeśli mimo to nie uda się zrealizować rozładunku towaru w określonym terminie z przyczyn leżących po stronie kupującego (= bezskuteczny przyjazd) i towar trzeba będzie doręczyć w innym terminie, kupujący będzie zobowiązany zwrócić sprzedawcy koszty związane z takim bezskutecznym przyjazdem w wysokości 3,- PLN za każdy km (odległość obliczana z siedziby sprzedawcy do miejsca doręczenia i z powrotem).

-        Kupujący powinien odpowiednio wcześniej przed doręczeniem towaru poinformować sprzedawcę o wszelkich ewentualnych utrudnieniach czy komplikacjach, które mogą mieć wpływ na dostawę towaru i powiązane z tym koszty.

5.5. Wnoszenie mebli na piętro niestety niejest mozliwe zamowic u www.meble-aldo.pl.

5.6. Kupujący przyjmuje niniejszym do wiadomości i wyraża na to zgodę, że informacja dotycząca terminu dostawy towaru podana przy opisie w sklepie internetowym sprzedawcy (ew. także w zamówieniu) jest tylko terminem przypuszczalnym i nie jest w żaden sposób wiążąca; przede wszystkim z powodu sytuacji Covid-19 nie jesteśmy w stanie termin podać dokladnie, a u producentów przede wszystkim z Hiszpanii, Francii i Turcji, dochodzi do opóźnień w dostawie towaru; jej celem jest przekazanie kupującemu podstawowych informacji na temat dostępności danego towaru i przypuszczalnego terminu dostawy. Rzeczywisty termin dostawy jest zwłaszcza w przypadku towaru, który nie znajduje się w magazynie, uzależniony od podmiotów trzecich (przewoźnicy umowni, producenci). Jeśli w okresie zawierania umowy kupna sprzedawca nie może poinformować kupującego o rzeczywistym terminie dostawy towaru (np. towar nie znajduje się w magazynie), poinformuje o tym kupującego niezwłocznie po uzyskaniu takich informacji. Opoźnienie terminu doręczenia z powodu całoświatowej pandemii nie jest powodem do udzielenia dodatkowych rabatów, kupujący zgadzając sie przy zakupie z naszym regulaminem, bierze pod uwagę fakt, że u zagranicznych dostawców (stron trzecich) do takich opóźnien dochodzi i nie mamy możliwości wpływu na zaistniałą sytuację.

 

6. Warunki płatności

 

6.1. W sklepie internetowym sprzedawcy można wybrać jeden z następujących sposobów zapłaty:

a)    Gotówka = kupujący płaci cenę za towar przy odbiorze towaru i to w zależności od wybranego sposobu dostawy:

            – Za pobraniem – przy odbiorze towaru, kupujący płaci cenę zakupu w gotówce doręczycielowi pocztowemu (ew. przewoźnikowi) lub na poczcie.

            – Odbiór osobisty – przy odbiorze towaru, kupujący płaci cenę zakupu w siedzibie sprzedawcy, po otrzymaniu informacji od sprzedawcy, że towar został przygotowany do odbioru w magazynie.

b)    Przelew bankowy = kupujący płaci cenę za towar po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od sprzedawcy wystawionej faktury zaliczkowej zawierającej wszystkie potrzebne identyfikatory do dokonania płatności za towar (wysokość ceny zakupu, numer konta, symbol zmienny). Na wniosek kupującego sprzedawca wystawi fakturę niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia. Taki sposób zapłaty ceny zakupu uważany jest za płatność zaliczkową ceny zakupu. Jeśli faktura zaliczkowa nie zostanie zapłacona w terminie płatności, sprzedawca nie ma obowiązku doręczenia towaru w pierwotnie planowanym terminie dostawy, ale dopiero po zapłaceniu faktury zaliczkowej.

c)    Karty płatnicze = kupujący zapłaci cenę za towar za pośrednictwem systemu płatniczego Comgate (więcej informacji na www.comgate.cz).

6.2. W przypadku umowy, gdzie towar został zmodyfikowany na życzenie kupującego (meble na zamówienie) lub wyprodukowany czy przerobiony indywidualnie dla niego, nie można zapłacić ceny zakupu za pobraniem. Najpierw zostaje wystawiona faktura zaliczkowa i po jej należytej zapłacie, sprzedawca jako wykonawca rozpoczyna produkcję mebli zgodnie ze specyfikacją.

6.3. W przypadku umowy, gdzie cena zakupu towaru będzie przewyższać kwotę 5 000,- PLN, nie można zapłacić ceny zakupu za pobraniem. W takiej sytuacji zostanie najpierw wystawiona faktura zaliczkowa minimalnie w wysokości 50% ceny łącznej towaru i po jej należytej zapłacie towar zostanie doręczony kupującemu, natomiast pozostała część ceny za towar zostanie zapłacona najpóźniej w momencie dostawy towaru.

6.4. Jeśli przy towarze oferowanym w sklepie internetowym sprzedawcy umieszczone jest zdjęcie ilustracyjne, nie przedstawia się już dodatków, akcesoriów czy dekoracji jego części, o ile w opisie pisemnym towaru nie określono inaczej.

 

 

7. Prawa z tytułu rękojmi za wady

 

7.1. Prawa i obowiązki odnośnie praw z tytułu rękojmi za wady podlegają stosownym, ogólnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego.

7.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przed kupującym za to, że towar przy odbiorze nie posiada żadnych wad. W szczególności ponosi odpowiedzialność za to, że towar w okresie odbioru przez kupującego:

-        posiada właściwości uzgodnione pomiędzy stronami, a w przypadku braku takiego postanowienia, posiada właściwości, które zostały opisane przez sprzedawcę lub producenta, lub też których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru oraz na podstawie jego reklamy,

-        może być wykorzystywany do celu opisywanego przez sprzedawcę lub do celu, do jakiego towar tego typu jest zwykle używany,

-        posiada jakość i opracowanie według określonego wzoru lub projektu, o ile jakość lub opracowanie zostały ustalone wcześniej umownie według takiego wzoru lub projektu,

-        dostarczony został w odpowiedniej ilości, wymiarach lub wadze oraz

-        spełnia stosowne wymagania określone w przepisach prawa.

7.3. Postanowień określonych w art. 7. ust. 7.2. niniejszych OWH nie stosuje się w przypadku:

-        towaru sprzedawanego po obniżonej cenie z powodu wady;

-        zużycia towaru na skutek jego zwykłego użytkowania;

-        nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub montażu towaru;

-        wady towaru używanego, adekwatnej do stopnia użytkowania lub zużycia, którą towar posiadał w momencie odbioru przez kupującego;

-        jeśli wynika to z charakteru towaru.

7.4. Jeśli dostarczony towar posiada wady i jest niezgodny z postanowieniami umowy, kupującemu przysługuje prawo do:

a)       usunięcia wady przez dostarczenie nowej rzeczy wolnej od wad lub dostarczenie brakującej rzeczy, o ile jest to możliwe z uwagi na charakter wady, gdy zaś wada dotyczy tylko części rzeczy, kupujący może się domagać wyłącznie wymiany części. Jeśli jest to możliwe ze względu na charakter wady, zwłaszcza gdy wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, Kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady;

b)      usunięcia wady przez naprawienie danej rzeczy;

c)       stosownego obniżenia ceny zakupu; lub

d)       odstąpienia od umowy.

O wyborze danego prawa Kupujący poinformuje sprzedawcę podczas zgłaszania wady lub niezwłocznie po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmieniać dokonanego wyboru bez zgody sprzedawcy; chyba że żądana przez kupującego naprawa wady okaże się niemożliwa do wykonania. Jeśli sprzedawca nie usunie wady w odpowiednim terminie lub poinformuje kupującego, że nie jest w stanie takiej wady usunąć, kupujący może domagać się zamiast tego stosownej zniżki z ceny zakupu, lub też odstąpić od umowy.

Jeśli kupujący nie wybierze żadnego z powyższych praw, przysługują mu takie same prawa jak w przypadku nierażącego naruszenia umowy określonego w art. 7. ust. 7.5. niniejszych OWH.

7.5. Jeśli wadliwe wykonanie nie stanowi rażącego naruszenia umowy, kupujący ma prawo do usunięcia wady lub do stosownej zniżki z ceny zakupu. Dopóki kupujący nie skorzysta ze swojego prawa do zniżki z ceny zakupu lub nie odstąpi od umowy, sprzedawca może dostarczyć brakującą część lub usunąć daną wadę prawną. Inne wady sprzedawca może usunąć według własnego wyboru, czyli przez naprawę lub dostarczenie nowej rzeczy. Jeśli sprzedawca nie usunie wady rzeczy w wyznaczonym terminie lub odmówi usunięcia takiej wady, kupujący może domagać się zniżki z ceny zakupu, lub też odstąpić od umowy. Kupujący nie może zmieniać dokonanego wyboru bez zgody sprzedawcy.

7.6. Art. 7. ust. 7.4. i 7.5. niniejszych OWH nie ma zastosowania w sytuacji, gdy kupujący jest konsumentem. W takim przypadku kupującemu przysługują prawa określone w § 2169 kodeksu cywilnego:

-        Jeśli rzecz nie posiada właściwości określonych w art. 7. ust. 7.2. niniejszych OWH, kupujący może żądać dostarczenia nowego produktu bez wad lub jeśli dotyczy to tylko elementu produktu, wymianę takiego elementu, w przeciwnym razie może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak możliwe jest usunięcie wady bez zbędnej zwłoki, żądanie wymiany produktu lub jego części z uwagi na charakter wady, nie ma zastosowania, a konsument ma prawo do bezpłatnej naprawy.

-        Prawo do dostarczenia nowej rzeczy lub wymiany części przysługuje kupującemu również w przypadku wady możliwej do usunięcia, jeśli w wyniku powtarzającego się występowania danej wady lub większej liczby wad nie może prawidłowo korzystać z produktu. W takim przypadku kupujący również ma prawo do odstąpienia od umowy.

-        Jeśli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego produktu wolnego od wad, wymiany jego części lub naprawy produktu, może zażądać obniżenia ceny. Kupujący ma prawo do stosownego obniżenia ceny także wtedy, gdy sprzedawca nie może dostarczyć mu nowego produktu bez wad, wymienić danej części lub naprawić produktu, jak również wtedy, gdy sprzedawca nie zapewni przeprowadzenia naprawy w odpowiednim terminie lub jeśli taka naprawa wiązałaby się z dużymi utrudnieniami dla konsumenta.

7.7. Jeśli kupujący nie sprawdził rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o takiej wadzie, sąd nie przyzna mu prawa z tytułu rękojmi za wady. Podobna zasada obowiązuje w przypadku wady ukrytej, jeśli wada nie została zgłoszona niezwłocznie po tym, gdy kupujący mógł ją wykryć przy zachowaniu należytej staranności, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od daty odebrania produktu.

7.8. Konsument może skorzystać z prawa z tytułu rękojmi za wady, które ujawnią się w towarze konsumpcyjnym w okresie dwudziestu czterech miesięcy od daty ich odebrania; jeśli wada ujawni się w trakcie sześciu miesięcy od odbioru uważa się, że towar był wadliwy już w momencie jego wydania.

7.9. Prawo z tytułu rękojmi za wady nie przysługuje, jeśli kupujący przed odbiorem towaru posiadał wiedzę na temat wad towaru, lub też dana wada powstała z jego winy.

7.10. Postanowienia dotyczące jakości przy odbiorze (§ 2161 i następne kodeksu cywilnego) nie mają zastosowania wtedy, gdy kupujący jest przedsiębiorcą i z okoliczności mających miejsce przy zawieraniu umowy wynika jednoznacznie, że zakup związany jest z jego działalnością gospodarczą.

7.11. Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku prezentów przekazywanych razem z towarem nie może skorzystać z prawa z tytułu rękojmi za wady na okres dwudziestu czterech miesięcy. W przypadku takich prezentów konsument może zgłosić wady wyłącznie w terminie czternastu dni od dnia odebrania towaru. Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo z tytułu rękojmi za wady prezentów.

7.12. Kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy, ani też prawa domagać się dostarczenia nowego towaru, jeśli nie może zwrócić towaru w takim stanie, w jakim go otrzymał.

 

8. Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji

 

8.1. Kupujący ma obowiązek zgłosić reklamację u sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu wady towaru, i to w następujący sposób:

-        pisemnie (listem poleconym) na adres siedziby sprzedawcy: Strojnická 398, Český Těšín Mosty, 73562;

-        elektronicznie na adres e-mail reklamace@nabytek-aldo.czinfo@nabytek-aldo.cz;

8.2. W zgłoszeniu reklamacji kupujący powinien podać zawsze swoje dane kontaktowe, numer zamówienia, numer faktury lub pokwitowania, a także odpowiedni opis wykrytych wad i sposób ich pojawiania się (stwierdzone wady należy udokumentować zawsze zdjęciami uszkodzonych części). Dalej kupujący powinien określić swoje żądania dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji i dołączyć do reklamacji kopię dokumentu poświadczającego zakup towaru (fakturę).

8.3. Kupujący ma obowiązek poinformować sprzedawcę o wybranym sposobie rozpatrzenia reklamacji już w momencie zgłaszania wady (tj. w zawiadomieniu o reklamacji towaru), lub też niezwłocznie po zgłoszeniu wady. Zmiana dokonanego wyboru bez zgody sprzedawcy jest możliwa wyłącznie wtedy, jeśli kupujący żądał naprawy wady rzeczy, która okazała się niemożliwa do usunięcia.

8.4. Termin rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od momentu przekazania/doręczenia towaru sprzedawcy. Podczas transportu towar powinien być zapakowany w odpowiednim opakowaniu, aby nie doszło do jego uszkodzenia.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie reklamacji w terminie trzech dni roboczych, ewentualnie podjąć decyzję o konieczności przeprowadzenia specjalistycznej oceny, o czym również poinformuje kupującego w tym terminie.

8.6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację, w tym również usunie wszelkie wady, w terminie trzydziestu dni od jej zgłoszenia, o ile nie uzgodni inaczej z kupującym. Po upływie tego terminu kupującemu przysługują takie same prawa, jak w przypadku rażącego naruszenia umowy.

 

9. Ochrona danych osobowych

 

9.1. Kupujący wyraża zgodę, by udostępnione dane osobowe były przetwarzane i przechowywane przez sprzedawcę zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz. U. Republiki Czeskiej, w sprawie ochrony danych osobowych, w brzmieniu późniejszych przepisów, w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy sprzedawcą a kupującym. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz informacji, jakie dane kupującego posiada sprzedawca. Kupujący jest również uprawniony do zmiany powyższych danych, ewent. do wyrażenia pisemnego sprzeciwu na ich przetwarzanie. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych.

9.2. Kupujący po wysłaniu zamówienia i zatwierdzeniu możliwości wyrażenia zgody, udziela sprzedawcy zgody na wprowadzenie wszystkich swoich danych osobowych podanych w zamówieniu, jak również danych osobowych, udzielonych sprzedawcy podczas kontaktu handlowego, do bazy danych sprzedawcy. Kupujący przekazuje sprzedawcy swoje dane osobowe dobrowolnie. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie elektronicznej lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany. Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe dla potrzeb marketingowych i handlowych.

9.3. Zgoda według art. 9. ust. 9.2. niniejszych OWH zostaje udzielona sprzedawcy przez kupującego na czas nieokreślony. Kupujący ma prawo odwołać swoją zgodę w formie pisemnego zawiadomienia doręczonego do siedziby sprzedawcy.

9.4. W związku z danymi osobowymi kupującemu przysługują następujące prawa:

-        prawo dostępu do swoich danych osobowych;

-        prawo do informacji na temat przetwarzanych danych osobowych; w niniejszym przypadku sprzedawca ma prawo domagać się stosownej opłaty nieprzewyższającej kosztów niezbędnych do udzielenia takich wymaganych informacji;

-        prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

-        prawo żądania od sprzedawcy, jako administratora danych osobowych, złożenia wyjaśnień lub usunięcie przetwarzanych danych osobowych, które zdaniem kupującego są niezgodne z prawem; w razie sprzeciwu sprzedawcy, kupujący ma prawo zwrócić się do organu nadzoru Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

9.5. Sprzedawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych kupującego innym podmiotom trzecim, oprócz swoich partnerów umownych, z którymi współpracuje w celu należytej realizacji przedmiotu umowy (np. przewoźnicy umowni w celu dostarczenia towaru), tj. podmiotów przetwarzających dane.

9.6. Sprzedawca umożliwia również zakup bez rejestracji, przy czym dane niezarejestrowanych kupujących będzie wykorzystywał wyłącznie do realizacji przedmiotu umowy, nie zaś do celów marketingowych i handlowych.

9.7. Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie tzw. plików „cookie“ na swoim komputerze.

 

10. Ewidencja przychodów

 

10.1. Sprzedawca oświadcza na mocy § 25 ustawy nr 112/2016 Dz. U. Republiki Czeskiej, w sprawie ewidencji przychodów, w brzmieniu późniejszych przepisów: „Sprzedawca ma obowiązek wystawić kupującemu rachunek zgodnie z ustawą o ewidencji przychodów. Równocześnie ma obowiązek zaewidencjonowania otrzymanego przychodu w formie online u administratora podatku; w razie awarii technicznej najpóźniej w terminie 48 godzin.

 

11. Postanowienia końcowe

 

11.1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a kupującym będą rozstrzygane przez powszechne sądy Republiki Czeskiej.

11.2. Rozstrzyganie sporów na drodze polubownego porozumienia będzie prowadzone przez Czeską Inspekcję Handlową, Inspektorat Główny – wydział ADR, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ(REGON): 000 20 869, adres internetowy: www.coi.cz.

11.3. Na mocy art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, sprzedawca udostępnia niniejszym link do platformy internetowego rozstrzygania sporów:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.4. Niniejsze OWH zaczynają obowiązywać od 25.05.2018 r.

 

W mieście Český Těšín dnia 25.05.2018 r.

 

Nábytek ALDO, s.r.o.

reprezentowana przez Alexandrę Bartecką

przedstawicielkę spółki

 

PDF Regulamin do pobrania